Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.POLIGRAF.COM.PL
 

§ 1 Wprowadzenie
 1. Właścicielem i administratorem serwisu www.poligraf.com.pl jest Katarzyna Sobczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Poligraf – Katarzyna Sobczyk w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 23D/39, kod pocztowy 02-699, REGON: 145821078, NIP: 951-221-34-36, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (dalej „Poligraf”).
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu www.poligraf.com.pl („Serwis”), w tym w szczególności zasady składania zamówień i przyjmowania projektów do realizacji.
 3. Akceptacja postanowień Regulaminu następuje w procesie rejestracji i jest jego integralną częścią. W wypadku korzystania z Serwisu, w sposób który nie wymaga dokonania rejestracji, rozpoczęcie korzystania Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 
§ 2 Definicje
 
Użytym w treści Regulaminu pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
 1. Poligraf – Katarzyna Sobczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PoligrafKatarzyna Sobczyk w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 23D/39, kod pocztowy 02-699, REGON: 145821078, NIP: 951-221-34-36, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki;
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w imieniu własnym lub innej osoby, akceptując Regulamin, korzysta z Serwisu. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem przesłania na adres Usługodawcy zgody swego przedstawiciela ustawowego w formie pisemnej wraz z dokumentami wykazującymi umocowanie do działania w imieniu osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych;
 3. Serwis – zespół stron internetowych dostępnych w domenie www.poligraf.com.pl;
 4. Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);
 6. Prawo Autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami);
 7. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami);
 8. Zamówienie – umowa zawarta między Użytkownikiem a Poligrafem, na podstawie której Poligraf zobowiązuje się do sprzedaży określonych rzeczy lub praw lub wykonania określonych usług, a Użytkownik zobowiązuje się do dokonania płatności i odebrania zakupionych rzeczy, praw lub usług. Do złożenia zamówienia dochodzi za pośrednictwem Serwisu albo w inny sposób, na skutek działań podjętych przez Użytkownika, w szczególności korzystania z procedury składania zamówień udostępnionej w Serwisie przez Poligrafa.
 
§ 3 Techniczne warunki korzystania z Serwisu
 1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej. Korzystanie z Serwisu może również wymagać:
  1. 1. rejestracji w Serwisie;
  2. 2. instalacji oprogramowania Java lub podobnego;
  3. 3. posiadania konta poczty elektronicznej;
  4. 4. uprzedniego zaakceptowania tzw. Cookies;
  5. 5. posiadania aktywnego numeru telefonu w jednej z polskich sieci telefonii.
 
§ 4 Zawieranie umów i ich realizacja
 1. Zawarcie umowy między Poligrafem a Użytkownikiem następuje z chwilą wysłania przez Poligraf potwierdzenia przystąpienia do realizacji sprzedaży lub wykonania zamówienia na wybraną rzecz lub usługę, na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z podaną w Serwisie lub korespondencji elektronicznej instrukcją – jeśli taka jest przewidziana. W razie gdy postanowienia Regulaminu i instrukcji lub korespondencji się wykluczają, decydujące znaczenie ma treść instrukcji lub korespondencji.
 2. Potwierdzenie przez Poligraf przystąpienia do realizacji zamówienia na wybraną rzecz lub usługę następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) albo w inny wybrany przez Poligraf sposób. W celu uniknięcia wątpliwości powiadomienie uważa się za doręczone Użytkownikowi w dniu wysłania wiadomości elektronicznej przez Poligraf do Użytkownika na wskazany przez Użytkownika e-mail
 3. Poligraf dokłada staranności, aby informacje zawarte w Serwisie, w szczególności dotyczące cen rzeczy lub usług oraz dostępnego asortymentu jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. O ile nie zaznaczono inaczej informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – treści zawarte w Serwisie o charakterze zbliżonym do oferty należy interpretować jako zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji. Niezależnie od asortymentu rzeczy i usług możliwe jest złożenie indywidualnego zapytania ofertowego zawierającego parametry niezbędne do przedstawienia oferty przez Poligrafa.
 4. Poligraf nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika w czasie procesu zamawiania produktu lub usługi. Takie działanie nie będzie podstawą skutecznego złożenia reklamacji.
 5. Użytkownik powinien przedstawić Poligrafowi wszystkie uwagi lub wnioski istotne dla realizacji Zamówienia, takie jak w szczególności szybszy termin realizacji Zamówienia, konieczność weryfikacji dostarczonych jakości plików graficznych.
 6. Poligraf zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zamówienia bez możliwości dochodzenia od Poligrafa odszkodowania przez Użytkownika jeżeli dostawcy usług, materiałów lub towarów używanych do realizacji Zamówienia wycofają je ze sprzedaży lub podwyższą znacznie ich cenę. W takim przypadku Poligraf może zaproponować inny materiał, towar, inną cenę wykonania Zamówienia. Użytkownik ma prawo odmówić przyjęcia nowych warunków i zrezygnować z realizacji takiego zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Jeżeli wcześniej Użytkownik dokonał przedpłaty, Poligraf zwróci otrzymaną kwotę w całości na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana albo umożliwi odbiór gotówką – jeśli zwracana kwota została uiszczona gotówką.
 7. Poligraf będzie na bieżąco informował Użytkownika o problemach związanych z realizacją Zamówienia.
 
§ 5 Przygotowanie plików produkcyjnych
 1. Jeśli nie ustalono inaczej, za merytoryczne i techniczne przygotowanie materiałów, w tym plików elektronicznych niezbędnych do realizacji Zamówienia odpowiada Użytkownik.
 2. W razie gdy w opinii Poligrafa w otrzymanych do realizacji materiałach będą znajdowały się błędy w sposobie przygotowania materiałów, w szczególności plików elektronicznych, lub gdy jakość tych materiałów zostanie uznana za niewystarczającą, zawiadomią o tym Użytkownika. Jeżeli pomimo zgłoszonych uwag Użytkownik zdecyduje się na realizację Zamówienia, Poligraf nie ponosi odpowiedzialności za niską jakość wydruku albo inne wady produktu.
 3. Poligraf nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z faktu, że materiały przekazane przez Użytkownika do realizacji były wadliwe.
 4. Pliki do druku powinny być przygotowane zgodnie z ogólnymi zasadami i normami obowiązującymi w poligrafii. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących specyfiki technologii stosowanych przez Poligrafa do realizacji Zamówienia, Użytkownik powinien poprosić o wyjaśnienie wątpliwości i udzielenie informacji na temat przygotowania plików do druku. Poniżej znajdują się ogólne wytyczne natury technicznej:
  1. 1. gdy projekt zawiera tylko bitmapę, pliki do druku powinny być zapisane jako tiff-y, jpg-i lub psd-ki odpowiedniej jakości i rozdzielczości        wynikającej z wielkości (formatu) w jakim praca będzie drukowana;
  2. 2. gdy projekt zawiera różne elementy graficzne, jak np. bitmapy, teksty, wektory, to plik do druku powinien być zapisany jako pdf tzw. hi-res tzn. powinien zawierać m.in. zdjęcia w rozdzielczości 300 dpi w skali 1:1, fonty i wektory (jeżeli występują w projekcie);
  3. 3. w plikach przeznaczonych do druku cyfrowego radzimy nie dokonywać konwersji na CMYK. Pliki można przysyłać w trybie RGB. Jeżeli  zamówienie dotyczy kilkunastu lub więcej wydruków polecamy zamówić wydruk próbny – 1 egzemplarz produktu w celu zapoznania się z finalnym, wydrukowanym projektem (po przekonwertowaniu na CMYK).
 5. Co do zasady Poligraf nie przyjmuje do druku tzw. plików otwartych, pozwalających na łatwą dalszą edycję – przygotowanych w programach takich jak MS Word, MS PowerPoint, Quark, Indesing. W przypadku gdy na wniosek Użytkownika doszłoby do realizacji druku z ww. plików, Użytkownik nie ma prawa wnosić reklamacji dotyczących wyglądu i zawartości wydrukowanej pracy.
 6. Poligraf może podjąć się przygotowania projektu lub technicznego przygotowania plików do produkcji za dodatkową opłatą. W takim przypadku koszt usługi jest każdorazowo ustalany z Użytkownikiem i zależy od stopnia skomplikowania prac.
 7. Poligraf nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne, w tym tzw. literówki w treści przekazanych materiałów.
 8. Użytkownik oświadcza, że przesłane przez niego pliki nie naruszają żadnych przepisów prawa czy powszechnie przyjętych norm obyczajowych.
 9. Poligraf ma prawo odmówić realizacji Zamówienia zawierającego treści niezgodne z prawem lub naruszające powszechnie przyjęte normy obyczajowe.
 10. Poligraf przechowuje pliki produkcyjne, z których wykonane zostało Zamówienie w terminie 1 roku od chwili złożenia Zamówienia. Poligraf nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za utratę otrzymanych plików, w szczególności w wyniku awarii sprzętu lub wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Poligrafa.
 11. Na każde żądanie Użytkownika Poligraf ma obowiązek przekazać mu wszystkie pliki zawierające projekt lub pliki użyte do wykonania Zamówienia, jeżeli zostały powierzone przez Użytkownika. W przypadku gdy projekt wykonał Poligraf, obowiązek przekazania plików występuje tylko wtedy, gdy Użytkownik zapłacił za wykonanie projektu.
 
§ 6 Anulowanie Zamówienia
 1. Po dokonaniu przedpłaty i wypełnieniu innych niezbędnych do złożenia Zamówienia czynności, Użytkownik może anulować zlecenie po uzyskaniu uprzedniej zgody Poligrafa.
 2. Użytkownik składający Zamówienie powinien przesłać na adres poczty elektronicznej: info@poligraf.com.pl wniosek o anulowanie Zamówienia podając szczegóły Zamówienia, które ma zostać anulowane. Poligraf potwierdzi otrzymanie wniosku o anulowanie Zamówienia na adres zwrotny wskazując czy wyraża zgodę na anulowanie Zamówienia.
 3. W razie anulowania Zamówienia Poligraf zakończy realizować Zamówienie i zwróci całą wpłaconą przez Użytkownika kwotę, jeżeli nie poniósł w związku z jego realizacją żadnych kosztów. W przeciwnym razie Poligraf będzie uprawniony potrącić koszty wykonania zamówienia poniesione do chwili zatwierdzenia przez Poligraf anulowania Zamówienia.
 
§ 7 Terminy realizacji

Zamówienia są obsługiwane na bieżąco przez Poligrafa. Termin realizacji Zamówienia jest liczony od momentu przesłania przez Użytkownika wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia informacji i materiałów, w szczególności prawidłowo przygotowanych plików elektronicznych oraz – o ile nie przyjęto innego sposobu rozliczenia – od momentu uiszczenia przedpłaty przez co należy rozumieć wpłynięcie odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Poligrafa lub dokonania płatności w kasie.
 
§ 8 Rejestracja w Serwisie
 1. Korzystanie Serwisu może wymagać uprzedniej rejestracji w Serwisie.
 2. W rozumieniu Regulaminu, rejestracja w Serwisie jest procesem umożliwiającym Użytkownikowi korzystanie z niektórych możliwości udostępnionych przez Poligrafa za pośrednictwem indywidualnie przypisanego Użytkownikowi i zabezpieczonego przed dostępem osób trzecich konta.
 3. Użytkownik dokonuje rejestracji w Serwisie zgodnie z opisaną poniżej procedurą:
  1. 1. Użytkownik wskazuje czy w relacjach z Poligrafem będzie działał jako Konsument wybierając pole „Klient indywidualny” czy też nie będzie działał w tym charakterze, wybierając pole „Firma”. Użytkownik wskazuje następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, telefon, a w razie wyboru pola „Firma”, także wskazuje firmę pod jaką działa, NIP, ulica i numer domu lub mieszkania, miejscowość, kod pocztowy; dopuszczalne może być także żądanie wskazania podmiotu, w imieniu którego Użytkownik działa (jeśli nie działa w imieniu własnym). Ponadto Użytkownik wskazuje login (loginy nie mogą się powtarzać, więc w razie gdy wskazany login został wybrany przez innego Użytkownika, należy wskazać inny login) i hasło umożliwiające korzystanie z konta w przyszłości;
  2. 2. Poligraf wysyła na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość z linkiem aktywującym konto (Krok 2);
  3. 3. Użytkownik aktywuje konto poprzez otworzenie przesłanego przez Użytkownika linku aktywujący z e-maila albo w inny wskazany przez Poligrafa sposób (Krok 3).
  4. 4. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia procesu rejestracji w Serwisie jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem i wyrażenie zgody na jego treść. Oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu są umieszczone w formularzu rejestracji (Krok 4).
  5. 5. Użytkownik może zmieniać podane podczas rejestracji informacje, w szczególności zaś login i hasło. Użytkownik może w każdej chwili usunąć założone przez siebie konto.
  6. 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Poligraf ma nieograniczone prawo do zablokowania lub usunięcia Konta takiego Użytkownika.
 
§ 9 Cena
 1. Poligrafowi przysługuje jednostronne nieograniczone prawo zmiany ceny (cennika) lub innych informacji zawartych w Serwisie, w szczególności zmiany asortymentu rzeczy i usług.
 2. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionych rzeczy lub usług.
 3. O ile strony nie postanowią inaczej zapłata ceny następuje przed spełnieniem świadczenia przez Poligrafa.
 
§ 10 Dostawa
 1. Miejsce dostawy i sposób jej realizacji są ustalane przez Użytkownika, przy czym Poligraf zachowuje prawo wyboru podmiotu zajmującego się świadczeniem usług kurierskich, pocztowych lub spedycyjnych.
 2. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie opłaty związane z transportem, w tym także cła i inne daniny publiczne, obciążają Użytkownika.
 3. O ile nie postanowiono inaczej, Użytkownik ma do wyboru następujące formy dostawy:
  1. 1. odbiór własny w siedzibie firmy;
  2. 2. wysyłka pocztą – listem poleconym lub paczką;
  3. 3. wysyłka kurierem.
 4. Użytkownicy zobowiązani są zapewnić możliwość realizacji dostawy i odbioru przedmiotu Zamówienia pod wskazanym przez siebie adresem dostawy.
 5. Poligraf nie ponosi odpowiedzialności za działanie podmiotów świadczących usługi kurierskie, pocztowe lub spedycyjne w jakimkolwiek zakresie, w szczególności w zakresie zagubienia, opóźnienia i zniszczenia przesyłek.
 6. Wszystkie przesyłki wysyłane przez Poligrafa są ubezpieczone w podstawowym zakresie jaki przewidziany jest dla usług bez dodatkowych kosztów ubezpieczenia. Ubezpieczenie dostawy na innych warunkach może być przez Poligrafa realizowane na wniosek Użytkownika przed wysyłką Zamówienia i na jego koszt.
 
§ 11 Gwarancja i rękojmia

W granicach prawem dopuszczalnych, uprawnienia Użytkownika z tytułu rękojmi i gwarancji są wyłączone.
 
§ 12 Prawa autorskie
 1. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie materiały dostarczane przez Użytkownika Poligrafowi zawierające utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności osobistych ani majątkowych praw autorskich.
 2. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, Użytkownik w ramach wynagrodzenia za wykonanie Zamówienia udziela Poligrafowi przenaszalnej licencji do korzystania z utworu dostarczonego przez Użytkownika w zakresie koniecznym dla realizacji współpracy między stronami. Licencja udzielona jest na okres 5 lat począwszy od przekazania utworu Poligrafowi, a po tym okresie staje się licencją na czas nieoznaczony z trzyletnim okresem wypowiedzenia. Licencja do utworów jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
  1. 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym digitalizacja, wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczania w sieciach informatycznych, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, inkorporowanie utworu lub jego części do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego;
  2. 2. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Użytkownik udziela Poligrafowi praw zależnych do utworów przekazanych w trakcie współpracy na polach eksploatacji określonych powyżej.
 4. Użytkownikowi nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie za udzielenie Poligrafowi licencji na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. O ile strony nie postanowią inaczej, Poligraf staje się właścicielem nośnika, na którym utwory zostały utrwalone.
 6. W razie powstania nowych pól eksploatacji albo wniosku Poligrafa o udzielenie licencji do utworów na polach eksploatacji nieobjętych Regulaminem, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie udzielić Poligrafowi zgody na korzystanie z utworu również na takich nowych lub nieuwzględnionych polach eksploatacji bez dodatkowej opłaty.
 7. Użytkownik udzieli najdalej idącej pomocy Poligrafowi w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wobec Poligrafa w związku z naruszeniem praw osób trzecich do utworów przekazanych w związku ze współpracą Poligrafa i Użytkownika, a w razie wysunięcia jakichkolwiek roszczeń wobec Poligrafa przez osobę trzecią w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika – Użytkownik zwolni Poligrafa od obowiązku świadczenia.
 8. Użytkownik nie odmówi przystąpienia przez Poligrafa do sporu prowadzonego przez osobę trzecią z Użytkownikiem dotyczącego praw autorskich do utworów przekazanych Poligrafowi w związku ze współpracą Użytkownika i Poligrafa. Na żądanie Poligrafa, Użytkownik udzieli Poligrafowi pełnomocnictwa do reprezentowania Użytkownika w sporze z osobą trzecią występującą przeciwko Poligrafowi i zwróci wszelkie koszty, w tym obsługi prawnej, związane z obroną przeciwko roszczeniom osoby trzeciej.
 
§ 13 Poufność
 1. O ile Strony nie postanowią inaczej, Użytkownik zachowa w poufności informacje dotyczące współpracy z Poligrafem, w szczególności w zakresie cen, rabatów, miejsca pochodzenia rzeczy.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na publiczne wykorzystanie przez Poligrafa informacji o współpracy w celach promocyjnych, w tym do wykorzystania znaku towarowego Użytkownika, w najszerszym możliwym zakresie.
 
§ 14 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Sobczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Poligraf – Katarzyna Sobczyk w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 23D/39, kod pocztowy 02-699, REGON: 145821078, NIP: 951-221-34-36 („Poligraf”).
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje w celu realizacji Zamówienia, a także w związku z czynnościami przed zawarciem umowy między Poligraf a Użytkownikiem, co powoduje, że zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana (art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych).
 3. Poligraf dopuszcza możliwość przetwarzania danych osobowych w zakresie marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Poligrafa, co jest prawnie dopuszczalne o ile przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkownika bez uzyskiwania dodatkowej zgody Użytkownika. Osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych (art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 32 ust. 3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych).
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Poligraf dopuszcza możliwość by Użytkownik podczas korzystania z Serwisu składał oświadczenia, na podstawie których wyrażana będzie zgoda na zakres lub cel przetwarzania danych osobowych wskazany w treści oświadczenia. Zgoda będzie miała charakter dobrowolny i nie będzie niezbędna do realizacji Zamówienia.
 
§ 15 Konsumenci
 1. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa zapewniają Konsumentom korzystniejsze zasady niż przewidziane w Regulaminie, zastosowanie znajdą każdorazowo te korzystniejsze regulacje. W zakresie sprzecznym z postanowieniami bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Regulamin nie obowiązuje.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Poligrafem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 
§ 16 Prawo odstąpienia. Odpowiedzialność
 1. Poligrafowi przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Odpowiedzialność Poligrafa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zachodzi wyłącznie wówczas gdy szkoda wynika z winy umyślnej Poligrafa. W szczególności Poligraf nie odpowiada za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z:
  1. 1. awarii maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji zamówienia niewynikające z winy Poligrafa,
  2. 2. opóźnienia lub braku dostawy materiałów, komponentów, usług, części lub półproduktów od dostawców nie wynikające winy Poligrafa,
  3. 3. nieterminowego przesłania danych dotyczących płatności przez zintegrowane systemy płatnicze.
 3. Odpowiedzialność Poligrafa wobec Użytkownika ograniczone jest do wartości Zamówienia, z którego wynika roszczenie Użytkownika. Poligraf nie odpowiada za utracone korzyści.
 4. W razie odroczenia terminu płatności i niedokonania płatności w terminie, Poligrafowi należne będą odsetki umowne na poziomie 22 % w skali roku.
 
§ 17 Reklamacje
 1. W przypadku niezgodnej jakości druku z obowiązującymi normami poligraficznymi, w szczególności normą ISO 12647, niezgodnością z Zamówieniem, błędnego działania produktu lub jego uszkodzenia, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji wykonanych przez Poligrafa prac.
 2. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania jest przesłanie jej w formie poczty elektronicznej na adres info@poligraf.com.pl lub dostarczenie jej do biura Poligrafa przy ul. Kłobuckiej 23D/39 w Warszawie osobiście lub w formie listu.
 3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownik powinien dokładnie opisać przyczynę reklamacji i zakres żądania reklamacyjnego.
 4. Reklamacja dotycząca kolorystyki wydruku lub innych widocznych cech produktu nie może być zgłoszona później niż w ciągu 5 dni od momentu dostarczenia przesyłki do Użytkownika lub realizacji odbioru własnego.
 5. Reklamacje dotyczące kolorystyki i wykończenia produktów będą rozpatrywane w oparciu i na podstawie Zamówienia, oraz norm stosowanych w poligrafii, w szczególności zgodnych z normą ISO 12647.
 6. Poligraf rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych (zgodnie z definicją poniżej) od jej otrzymania.
 7. Jeśli reklamacja wymaga rozpatrzenia przez strony trzecie (np. przez kontrahentów Użytkownika lub producentów materiałów) termin rozpatrzenia reklamacji może być dłuższy. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 8. Reklamacje przyjmowane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce (dni robocze) do godziny 17.00. Wszystkie reklamacje, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 9. W przypadku zamówień, w których kolorystyka odgrywa istotną rolę, wykonywanych technikami druku cyfrowego, Poligraf zaleca wykonanie próbnego wydruku, który będzie podstawą do akceptacji kolorystyki. W przypadku realizacji zamówień innymi technikami druku, Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć odbitkę próbną (tzw. proof kontraktowy) wykonany zgodnie z zasadami i normami obowiązującymi w poligrafii. Jeżeli Użytkownik nie dopełni tego obowiązku lub dostarczy nieodpowiednio wykonany proof, reklamacja może być odrzucona.
 10. Poligraf nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie produktu w trakcie transportu. Użytkownik korzystający z transportu jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie odbioru i w razie jej uszkodzenia – do sporządzenia protokołu szkody. Jego brak może być podstawą do odrzucenia reklamacji.
 11. Poligraf nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu lub niedostarczeniu produktu wynikające z przyczyn nie leżących po jego stronie. W takim przypadku Poligraf po otrzymaniu informacji od Użytkownika może podjąć działania w celu zakwestionowania usług kurierskich, pocztowych lub spedycyjnych (np. złożenia reklamacji).
 12. W przypadku reklamacji uznanej za zasadną, Poligraf ponownie wykona Zamówienie w uznanym zakresie na własny koszt, dokona naprawy produktu lub zwróci Użytkownikowi wpłaconą kwotę za wykonanie Zamówienia. Wyboru formy rozliczenia z Użytkownikiem, którego reklamacja została uwzględniona dokonuje Poligraf.
 13. Poligraf, poza czynnościami wymienionymi w poprzednim pkt. 12, nie odpowiada w żaden inny sposób za szkody lub straty powstałe w wyniku wadliwego wykonania (uszkodzenia), niewykonania (niedostarczenia) lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia (opóźnienia dostarczenia).
 
§ 18 Postanowienia końcowe
 
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Poligrafem a Użytkownikiem w związku z działaniami objętymi Regulaminem, będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez Poligraf.